Våra villkor

Kundavtal

 

1.     Definitioner

Deklira avser ägaren av tjänsterna på deklira.se och deklira.com

Kund avser den juridiska person som köper en eller flera tjänster från Deklira

Tjänst avser Dekliras tjänster som finns tillgängliga på deklira.se och deklira.com

 

2.     Dekliras åtaganden

A) Kunden kan lägga beställningar för Dekliras tjänster utan betalning. För att få full tillgång till Dekliras tjänster krävs dock att full betalning för tjänsten görs enligt de priser som finns tillgängliga på Dekliras hemsida.

B) Kunden har rätt till support för Dekliras tjänster. Deklira ansvarar dock inte för tredjepartsapplikationer som Kunden använder några av Dekliras tjänster i samband med.

C) Kunden innehar samtliga rättigheter till Kundens privata data. Deklira har dock rätt till full användning av kundens data för statistiska ändamål för internt och externt bruk. Utöver detta äger Deklira rättigheter att använda den data som samlas in för statistiska ändamål under förutsättning att den presenteras på aggregerad nivå och utan referens till Kundens persondata. Med Kundens data avses här all information som Kunden tillgodogör Deklira.

D) Deklira har som ändamål att tillhandahålla sina tjänster dygnet runt alla dagar om året. Deklira lämnar dock inga garantier avseende tjänstens tillgänglighet. I fall av problem med hårdvara, mjukvara eller annan teknik, eller i händelse av uppdateringar eller underhåll kan tjänsten vara otillgänglig för Kunden.

 

3.     Kundens åtaganden

A) Tjänsten är till för personligt bruk och kan inte överlåtas till annan fysisk eller juridisk person.

B) Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsten som vid var tidpunkt finns publicerade på Dekliras hemsida. Avgiftsändringar som beror på externa faktorer ska aviseras i direkt anslutning till genomförande av avgiftsförändringarna. Deklira har rätt att ändra avgift med omedelbar verkan. Kunden har som skyldighet att se till att han eller hon har den senaste prisinformationen vid tidpunkt för köp.

C) Kunden ansvarar för att de uppgifter som anges vid beställning av Dekliras tjänster är korrekta, inklusive uppgifter som inhämtas från tredje part som kunden förser Deklira med.

D) Kunden är införstådd att tjänsten endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig att hålla Deklira skadelös avseende samtliga krav från tredje part som riktas mot Deklira med anledning av kundens användning av tjänsten.

 

4.     Skydd av Dekliras tjänster genom upphovsrättslagen

Allt innehåll i de Tjänster som Deklira erbjuder såsom källkod, bilder och mjukvara omfattas av Dekliras upphovsrätt. Inget innehåll i de tjänster Deklira gör tillgängliga till Kunder får kopieras av en Kund eller av någon annan användare.

 

5.     Viktigt om tjänsten

Tjänsterna Deklira erbjuder är i ändamålsenligt avsedda för användning av privata investerare. Deklira ger sina Kunder verktyg för att fatta beslut vid val av nätmäklare och redovisning av värdepapperstransaktioner på inkomstdeklarationer.

Information som Kunden får från tjänsten utgör ingen skatterådgivning, utan görs endast tillgänglig för Kunden i upplysande syfte. Deklira avsäger sig ansvar för att informationen är korrekt eller fullständig. All användning av informationen Deklira tillgodoser sker därför på egen risk. Eftersom det är Kunden som är ansvarig gentemot myndigheten för inkomstdeklarationen så måste Kunden noga kontrollera och jämföra genererade uppgifter med faktiska transaktioner, årssammandrag och deklarationsunderlag från Kundens mäklare eller annan instans där transaktionerna har tagit plats. Skattemyndigheten kommer sannolikt inte att acceptera felaktigheter eller utelämnad information i det material Kunden ger dem som en förmildrande omständighet om kunden för felaktigheterna vidare deklarationen.

Deklira tar inget ansvar i händelse av direkt eller indirekt skada på grund av eventuella brister i sina Tjänster. Deklira ansvarar inte för tillkommande skatt och eventuella skattetillägg orsakade av att underlagen varit felaktiga på något sätt och använts utan jämförande kontroller. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

 

6.     Tvistlösning

Eventuella tvister som kan hänföras till Dekliras tjänster, eller dessa villkor ska avgöras i enlighet med svensk lag i svensk domstol. Vid tvist med Deklira har användare som är konsument möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.